ใส่ความเห็น

VB 2010 + Access database + Datagridview “SQL Select”


วันนี้ว่างๆ ลองชิมลางง่ายๆ ก่อนแล้วกันครับ การใช้ Acess + SQL command ถามมาเยอะมาก เลยทำตัวอย่างง่ายๆ ให้ดู

อันดับแรกหลังจากที่ เปิด project มาแล้ว เรามาใช้ data gridview ครับ ลากลงมาวางได้เลย

1

ดูตาม code นะครับ

Imports.System.Data.OleDb

Imports.System.Data

Imports.System.Data.SqlClient

Imports.System.Windows.Forms

Imports.System.Drawing

Imports.System

Imports.System.Drawing.Printing

Public

ClassForm1

PrivateSub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) HandlesMyBase.Load

‘TODO: This line of code loads data into the ‘MYDBDataSet.MyTable’ table. You can move, or remove it, as needed.

Me.MyTableTableAdapter.Fill(Me.MYDBDataSet.MyTable)

datagrid()  ‘เปิดมาก็เข้าไปเรียกข้อมูลจาก DB เลยนะครับ

EndSub

‘////////////////////////////////////////////

PrivateSub datagrid()

Dim mymaxrow AsInteger

Dim conn AsNewOleDbConnection

Dim ds AsNewDataSet

Dim dt AsNewDataTable

ds.Tables.Add(dt)

Dim da AsNewOleDbDataAdapter

‘////////////////////////////////////////////////////////////

Dim connetionString AsString = “Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data source=” & _

“D:\VB2010Blog\MYDB.mdb”

‘ชื่อของ ฐานข้อมูลที่เราเก็บไว้นะครับ

‘//////////////////////////////////////////////////////////////

Dim MYSQL AsString = ” SELECT [NO], col1, col2, col3, col4, col5 FROM tbl1 “sql command  เลือก ,,,,,,จาก ตาราง tbl1

‘///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

conn =NewOleDbConnection(connetionString)

da =NewOleDbDataAdapter(MYSQL, conn)

da.Fill(dt)

‘///////////////////////มาตรวจสอบว่า มีข้อมูลที่เราต้องการในฐานข้อมูลหรือเปล่า

ส่วนใหญ่จะเจอปัญหาเวลา ใช้ where ครับ

If dt.Rows.Count <> 0 Then

DataGridView1.DataSource = dt.DefaultView

conn.Close()

mymaxrow = DataGridView1.RowCount

For i = 0 To mymaxrow – 1

DataGridView1(0, i).Value = i + 1

Next

WithMe.DataGridView1.DefaultCellStyle

.Font =

NewFont(“Tahoma”, 10)

.ForeColor =Color.Blue

.BackColor =Color.Beige

.SelectionForeColor =Color.Yellow

.SelectionBackColor =Color.Red

.Alignment = 2

EndWith

Me.DataGridView1.Columns(1).HeaderText = “เงิน”

Me.DataGridView1.Columns(2).HeaderText = “ทอง”

Me.DataGridView1.Columns(3).HeaderText = “ไม่”

Me.DataGridView1.Columns(4).HeaderText = “มี”

Me.DataGridView1.Columns(0).Width = 70

Me.DataGridView1.Columns(1).Width = 150

Me.DataGridView1.Columns(2).Width = 200

Me.DataGridView1.Columns(3).Width = 100

Me.DataGridView1.Columns(4).Width = 50

EndIf

EndSub

End

Class

Download Code Here  :  http://www.4shared.com/rar/zdUUQ3Wc/VBSelect.html

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

แปลเพลง VB 6.0 VB 2010 source code

VB2010 แปล แปลเพลง เนื้อเพลง VB 6.0 โหลดเพลงฟรี โหลดเพลง โหลด Mediafire เพลงลูกทุ่ง เพลงใหม่ เพลงลูกทุ่งมาใหม่ เพลงมันส์ โหลดเพลง free เพลงสตริง สตริง

Pathrix's Blog

journal and other stories

%d bloggers like this: