ใส่ความเห็น

VB 2010 + Access database + Datagridview “SQL Select”


วันนี้ว่างๆ ลองชิมลางง่ายๆ ก่อนแล้วกันครับ การใช้ Acess + SQL command ถามมาเยอะมาก เลยทำตัวอย่างง่ายๆ ให้ดู

อันดับแรกหลังจากที่ เปิด project มาแล้ว เรามาใช้ data gridview ครับ ลากลงมาวางได้เลย

1

ดูตาม code นะครับ

Imports.System.Data.OleDb

Imports.System.Data

Imports.System.Data.SqlClient

Imports.System.Windows.Forms

Imports.System.Drawing

Imports.System

Imports.System.Drawing.Printing

Public

ClassForm1

PrivateSub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) HandlesMyBase.Load

‘TODO: This line of code loads data into the ‘MYDBDataSet.MyTable’ table. You can move, or remove it, as needed.

Me.MyTableTableAdapter.Fill(Me.MYDBDataSet.MyTable)

datagrid()  ‘เปิดมาก็เข้าไปเรียกข้อมูลจาก DB เลยนะครับ

EndSub

‘////////////////////////////////////////////

PrivateSub datagrid()

Dim mymaxrow AsInteger

Dim conn AsNewOleDbConnection

Dim ds AsNewDataSet

Dim dt AsNewDataTable

ds.Tables.Add(dt)

Dim da AsNewOleDbDataAdapter

‘////////////////////////////////////////////////////////////

Dim connetionString AsString = “Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data source=” & _

“D:\VB2010Blog\MYDB.mdb”

‘ชื่อของ ฐานข้อมูลที่เราเก็บไว้นะครับ

‘//////////////////////////////////////////////////////////////

Dim MYSQL AsString = ” SELECT [NO], col1, col2, col3, col4, col5 FROM tbl1 “sql command  เลือก ,,,,,,จาก ตาราง tbl1

‘///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

conn =NewOleDbConnection(connetionString)

da =NewOleDbDataAdapter(MYSQL, conn)

da.Fill(dt)

‘///////////////////////มาตรวจสอบว่า มีข้อมูลที่เราต้องการในฐานข้อมูลหรือเปล่า

ส่วนใหญ่จะเจอปัญหาเวลา ใช้ where ครับ

If dt.Rows.Count <> 0 Then

DataGridView1.DataSource = dt.DefaultView

conn.Close()

mymaxrow = DataGridView1.RowCount

For i = 0 To mymaxrow – 1

DataGridView1(0, i).Value = i + 1

Next

WithMe.DataGridView1.DefaultCellStyle

.Font =

NewFont(“Tahoma”, 10)

.ForeColor =Color.Blue

.BackColor =Color.Beige

.SelectionForeColor =Color.Yellow

.SelectionBackColor =Color.Red

.Alignment = 2

EndWith

Me.DataGridView1.Columns(1).HeaderText = “เงิน”

Me.DataGridView1.Columns(2).HeaderText = “ทอง”

Me.DataGridView1.Columns(3).HeaderText = “ไม่”

Me.DataGridView1.Columns(4).HeaderText = “มี”

Me.DataGridView1.Columns(0).Width = 70

Me.DataGridView1.Columns(1).Width = 150

Me.DataGridView1.Columns(2).Width = 200

Me.DataGridView1.Columns(3).Width = 100

Me.DataGridView1.Columns(4).Width = 50

EndIf

EndSub

End

Class

Download Code Here  :  http://www.4shared.com/rar/zdUUQ3Wc/VBSelect.html

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

แปลเพลง VB 6.0 VB 2010 source code

VB2010 แปล แปลเพลง เนื้อเพลง VB 6.0 โหลดเพลงฟรี โหลดเพลง โหลด Mediafire เพลงลูกทุ่ง เพลงใหม่ เพลงลูกทุ่งมาใหม่ เพลงมันส์ โหลดเพลง free เพลงสตริง สตริง

pathrix / blog

journal and other stories

%d bloggers like this: